Privacyverklaring

Bij het verlenen van haar diensten verwerk Next Turn persoonsgegevens. Met deze privacyverklaring wil Next Turn je zo goed mogelijk informeren over hoe met jouw gegevens wordt omgegaan.

Contactgegevens
De persoonsgegevens worden verwerkt door:

Next Turn, eenmanszaak, Kvk 09119745
Vondellaan 47, 6824NB Arnhem

Wijzigingen privacyverklaring
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 27 juni 2018.

Next Turn kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden je daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je op de hoogte blijft van wijzigingen.

Het gebruik van persoonsgegevens door Next Turn
Next Turn verwerkt persoonsgegevens van cliënten, opdrachtgevers en leveranciers. De herkomst van de persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld de gegevens die je aan ons verstrekt via de website, email, telefoon, app en in het persoonlijke contact. Daarnaast krijgt Next Turn jouw persoonsgegevens via derden in het kader van onze dienstverlening.

Begrippen
Onder cliënten verstaat Next Turn particulieren en (voormalig) werknemers, die gebruik maken van de dienstverlening van Next Turn.
Onder relaties verstaan wij (voormalig) cliënten (potentiële) opdrachtgevers.
Onder opdrachtgevers verstaan wij particulieren die voor eigen rekening een overeenkomst zijn aangegaan met Next Turn en werkgevers die een overeenkomst met Next Turn zijn aangegaan ten behoeve van een (voormalig) werknemer.

Wat legt Next Turn vast over cliënten?

 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummer
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Gegevens betreffende dienstverband of arbeidsverleden
 • Inhoud van communicatie zoals email, gespreksnoties en rapportages

Bijzondere persoonsgegevens, waaronder:

 • Pasfoto (alleen als je die zelf verstrekt)
 • Gegevens in een, met jouw toestemming verkregen, arbeidsdeskundigenrapportage
 • Met jouw toestemming verkregen gegevens over functionele mogelijkheden en belastbaarheid

Wat legt Next Turn vast over relaties en opdrachtgevers?

 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummer
 • Inhoud van communicatie zoals email en gespreksnotities

Wat zijn de doeleinden waartoe Next Turn de gegevens vastlegt?
Next Turn verwerkt persoonsgegevens om haar overeenkomst met cliënt en/of opdrachtgever adequaat te kunnen uitvoeren en maatwerk te leveren. De overeenkomst kan betrekking hebben op dienstverlening op het terrein van loopbaanadvies en -coaching, re-integratie 1steen 2despoor, lifestyle- en gedragscoaching, trainingen en workshops.
Daarnaast verwerkt Next Turn persoonsgegevens om:

 • Contact te houden met relaties
 • Gericht commerciële berichten te versturen naar (potentiële) opdrachtgevers
 • Rapporteren en analyseren voor verantwoording aan opdrachtgevers op grond van overeenkomst
 • Het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning en facturering
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen

Grondslagen
Next Turn verwerkt persoonsgegevens om in staat te zijn om haar overeenkomst met cliënt en/of opdrachtgever adequaat te kunnen uitvoeren en te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals bijvoorbeeld het voeren van een adequate administratie, verplichtingen op basis van het sociale zekerheidsrecht en fiscale wetgeving.Wij willen graag kwalitatief goede dienstverlening verzorgen en een goede relatie opbouwen en behouden met onze relaties.
Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat Next Turn je dat afzonderlijk vragen.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Wettelijke verplichting
Jouw persoonsgegevens kunnen verstrekt worden aan derden wanneer Next Turn aan een wettelijke verplichting moet voldoen. Next Turn zal uw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen.

Rapportageverplichting
Persoonsgegevens kunnen worden verstrekt aan de werkgever, onze opdrachtgever, op grond van rapportageverplichtingen uit overeenkomst. Next Turn rapporteert niet over de inhoud van gesprekken met cliënten en niet over als vertrouwelijk aan te merken informatie van cliënten.
Schriftelijke rapportage wordt pas vrijgegeven voor verstrekking aan derden, nadat de cliënt schriftelijk akkoord heeft gegeven voor verstrekking. Mondelinge rapportages worden niet tevoren voorgelegd aan cliënt. Mondelinge rapportages betreffen uitsluitend beknopte informatie over de voortgang van het proces. Cliënt wordt hiervan mondeling op de hoogte gesteld.

Verstrekking aan providers
Next Turn kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden, zoals de providers van een client-volgsysteem en testbureaus. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de doeleinden van het gebruik.

Doorgifte van jouw gegevens buiten de EER
Jouw persoonsgegevens kunnen buiten de EER worden verwerkt. De EER is de Europese Economische Ruimte, bestaande uit de landen van de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland. Meer in het bijzonder kunnen uw persoonsgegevens worden verwerkt in de VerenigdeStaten. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.

Daarnaast kunnen je gegevens door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Google Analytics, LinkedIn of Facebook in het contact met u. Ook deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren
Next Turn bewaard persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat jouw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken.
Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat Next Turn zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale of de medische bewaarplicht.

Hoe wij uw gegevens beveiligen
Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft Next Turn passende beveiligingsmaatregelen genomen.  

Jouw rechten
Jij hebt het recht om Next Turn een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvang je binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kun je verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Ook kun je Next Turn verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevensof kun je bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.
Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kun je sturen naar:

Next Turn, Vondellaan 47, 6824 NB Arnhem, t.a.v. Marion van Hoof of  marion@nextturn.nl

Om misbruik van deze rechten te voorkomen vragen wij je, bij indiening van uw verzoek je te identificeren, door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet dan niet om op de kopie uw BSN én uw pasfoto onleesbaar te maken. Je kunt hier bijvoorbeeld de ‘KopieID’ app voor gebruiken.

Als je een klacht hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens door Next Turn, laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht je er met ons niet samen uitkomen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Verwijzingen en Links
Deze verklaring heeft uitsluitend betrekking op de verwerking van persoonsgegevens door Next Turn, en niet op verwerkingen via websites van derden waarnaar hyperlinks zijn opgenomen op de website van Next Turn.